Centralna Izborna Komisija

Misija

Centralna Izborna Komisija (CIK), osnovana prema Uredbi UNMIK-a 2004/9, je odgovorna za administriranje Izbora na Kosovu. Uloga CIK-a je ure?ivanje Izbornog procesa prema usvojenim Izbornim Pravilima i nadziranje svih stanovi?ta procesa, da bi Izbori obezbedili Ispunjavanje Me?unarodnih standarda.

Zamenik Specijalnog Predstavnika Generalnog Sekretara (ZSPGS) za izgradnju Institucija,?ef Misije OEBS-a Ambasador Werner WNENDT, je predsedavaju?i CIK-a. Potpuna Komisija se sastoji od tri me?unarodnih komisija i devet lokalnih. Me?unarodni komesioneri su imenovani od strane ZSPGS, dok su lokalni komesioneri imenovani od strane ve?ih partija i manjih zajednica, obuhvataju?i Kosovske Srbe, Rome, A?kalije, Turke, Bosance i Gorance.

Kona?no, dva od doma?ih komesara nisu politi?ke li?nosti, ve? predstavljaju nevladine organizacije koje su bliske delatno??u za?tite ljudskih prava i osobama sa fizi?kim i umnim nedostacima.Komesari se uglavnom imenuju na osnovu njihovih stu?nih kvalifikacija, jer je rad u CIK-u tehni?ke prirode i karakteri?e se nezavisno??u i neutralno??u. CIK donosi odluke koncenzusom. Ukoliko se ne mo?e posti?i konsenzus, predsedavaju?i mo?e doneti zavr?nu i obavezuju?u odluku.