Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Misioni

Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) ?sht? themeluar me Rregulloren e ndryshuar t? UNMIK-ut 2000/21 t? dat?s 18 prill 2000 dhe ?sht? p?rgjegj?s p?r administrimin e zgjedhjeve n? Kosov?. Roli i KQZ-s? ?sht? rregullimi i procesit zgjedhor n?p?rmjet miratimit t? Rregullave Zgjedhore dhe mbikqyrjes s? t? gjitha aspekteve t? procesit p?r t? siguruar q? zgjedhjet p?rmbushin standardet nd?rkomb?tare.

Z?vend?si i P?rfaq?suesit t? Sekretarit t? P?rgjithsh?m (PSSP) p?r Nd?rtimin e Institucioneve, Shefi i Misionit t? OSBE-s? Ambasadori Tim GULDIMANN, ?sht? kryesues i KQZ-s?. Komisioni i plot? p?rb?het nga tre komisioner? nd?rkomb?tar dhe n?nt? vendor. P?rderisa komisioner?t nd?rkomb?tar jan? t? em?ruar nga PSSP, ata vendor jan? t? em?ruar nga partit? m? t? m?dha dhe nga bashk?sit? (komunitetet) m? t? vogla, duke p?rfshir? Serb?t e Kosov?s, Rom?t, Ashkalinjt?, Turqit, Boshnjak?t dhe Goran?t.

P?rfundimisht, dy nga komisioner?t vendor nuk jan? politik por p?rfaq?sojn? organizata jo-qeveritare, t? af?rta me fush?n e t? drejtave t? njeriut dhe me njer?zit me paaft?si mentale dhe fizike. Komisioner?t n? p?rgjith?si em?rohen n? baza t? kualifikimeve t? tyre profesionale pasi q? puna e KQZ-s? ?sht? teknike dhe karakterizohet me pavar?si dhe neutralitet. KQZ-ja merr? vendime me konsenzus. N?se nuk mund t? arrihet konsenzusi, kryesuesi mund t? merr vendimin p?rfundimtar dhe t? obliguesh?m.