Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Misioni

Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) është themeluar me Rregulloren e ndryshuar të UNMIK-ut 2000/21 të datës 18 prill 2000 dhe është përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve në Kosovë. Roli i KQZ-së është rregullimi i procesit zgjedhor nëpërmjet miratimit të Rregullave Zgjedhore dhe mbikqyrjes së të gjitha aspekteve të procesit për të siguruar që zgjedhjet përmbushin standardet ndërkombëtare.

Zëvendësi i Përfaqësuesit të Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) për Ndërtimin e Institucioneve, Shefi i Misionit të OSBE-së Ambasadori Tim GULDIMANN, është kryesues i KQZ-së. Komisioni i plotë përbëhet nga tre komisionerë ndërkombëtar dhe nëntë vendor. Përderisa komisionerët ndërkombëtar janë të emëruar nga PSSP, ata vendor janë të emëruar nga partitë më të mëdha dhe nga bashkësitë (komunitetet) më të vogla, duke përfshirë Serbët e Kosovës, Romët, Ashkalinjtë, Turqit, Boshnjakët dhe Goranët.

Përfundimisht, dy nga komisionerët vendor nuk janë politik por përfaqësojnë organizata jo-qeveritare, të afërta me fushën e të drejtave të njeriut dhe me njerëzit me paaftësi mentale dhe fizike. Komisionerët në përgjithësi emërohen në baza të kualifikimeve të tyre profesionale pasi që puna e KQZ-së është teknike dhe karakterizohet me pavarësi dhe neutralitet. KQZ-ja merrë vendime me konsenzus. Nëse nuk mund të arrihet konsenzusi, kryesuesi mund të merr vendimin përfundimtar dhe të obligueshëm.

Centralna Izborna Komisija

Misija

Centralna Izborna Komisija (CIK), osnovana prema Uredbi UNMIK-a 2004/9, je odgovorna za administriranje Izbora na Kosovu. Uloga CIK-a je uređivanje Izbornog procesa prema usvojenim Izbornim Pravilima i nadziranje svih stanovišta procesa, da bi Izbori obezbedili Ispunjavanje Međunarodnih standarda.

Zamenik Specijalnog Predstavnika Generalnog Sekretara (ZSPGS) za izgradnju Institucija,Šef Misije OEBS-a Ambasador Werner WNENDT, je predsedavajući CIK-a. Potpuna Komisija se sastoji od tri međunarodnih komisija i devet lokalnih. Međunarodni komesioneri su imenovani od strane ZSPGS, dok su lokalni komesioneri imenovani od strane većih partija i manjih zajednica, obuhvatajući Kosovske Srbe, Rome, Aškalije, Turke, Bosance i Gorance.

Konačno, dva od domaćih komesara nisu političke ličnosti, već predstavljaju nevladine organizacije koje su bliske delatnošću zaštite ljudskih prava i osobama sa fizičkim i umnim nedostacima.Komesari se uglavnom imenuju na osnovu njihovih stučnih kvalifikacija, jer je rad u CIK-u tehničke prirode i karakteriše se nezavisnošću i neutralnošću. CIK donosi odluke koncenzusom. Ukoliko se ne može postići konsenzus, predsedavajući može doneti završnu i obavezujuću odluku.

Central Election Commission

Mission

The Central Election Commission (CEC), established by UNMIK Regulation 2004/9, is responsible for the conduct of elections in Kosovo. The role of the CEC is to regulate the electoral process through the adoption of Electoral Rules and supervise all aspects of the process to ensure that the election meets international standards.

The Deputy Special Representative of the Secretary General (SRSG) for Institution Building, OSCE Head of Mission Ambassador Tim GULDIMANN, is the Chairperson of the CEC. Overall, the Commission consists of three international and nine local Commissioners. While the international members are appointed by the SRSG, the local ones are nominated by the major political parties and by the smaller communities, including Kosovo Serbs, Roma, Ashkali, Turks, Bosniac and Gorani.

Finally, two of the local Commissioners are not politically affiliated but represent non-governmental organizations, related to the field of human rights and to people with physical and mental disabilities. The Commissioners are generally appointed on the basis of their professional qualifications as the work of the CEC is technical and characterized by independence and impartiality. The CEC makes decisions by consensus. If consensus cannot be reached, the Chairperson can take final and binding decisions.